SOUTH KOREA
SECHANG INSTRUMENTS


image

Sechang Instruments co., ltd.

No1303. Ace Twin Tower ,
235-2 Guro3-dong, Guro-Gu
Seoul 152-756, Republic of Korea
Tel: 82-2-6292-1000
Fax: 82-2-6292-1099
WWW: www.sechang.com
e-mail: sechang@sechang.com