INDIA
MATRIX TECHNOCHEM


image

Matrix TechnoChem


B101 Devidarshan CHSL,
Tembhi Naka, Thane 400 601
Phone (+91) 22 25301302
Mobile : (+91) 8097771186
WWW: www.matrixtechnochem.com
WWW: www.matrixanalyticals.com
e-mail: aparna@matrixtechnochem.com